เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy)
บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการกรุงเทพเมดิคัลแล็บ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเข้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.bangkoklab.com  หรือรับบริการจากสำนักงานสาขาของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่าน  (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การนัดหมาย การสอบถามข้อมูล การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน และเข้ารับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ได้แก่ 

จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการให้เข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ การรับนัดหมาย ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของเรา การยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับบริการ และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

2.วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของบริษัทไม่มีนโยบายการลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว 


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านอาจติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อเรา
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด
247/4-6  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-411-0075-6
อีเมล์ contact@bangkoklab.com
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ https://www.bangkoklab.com เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

 

 

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

เป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 โดยความร่วมมือของกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้บริการตรวจแก่สถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐ เอกชน และที่สำคัญคือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และราคาที่เป็นธรรม อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ที่มีเฉพาะแต่ในโรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กรุงเทพเมดิคัลแล็บ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้วยปณิธาน “คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว” ทีมงานของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบงานควบคุมคุณภาพ และ การบริการที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก สำหรับงานมาตรฐาน เรามีการจัดการระบบการทำงานและสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายสถานพยาบาลพุทธศักราช 2544 เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 15189 และ ISO 15190 นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมการสอบทานคุณภาพกับสถาบันต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ชึ่งได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีเสมอมา จึงเป็นเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่นของการให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักเทคนิคการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาคอยให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางด้านสุขภาพจากผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทย

 
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศในความแม่นยำ รวดเร็ว และบริการที่ประทับใจ”
Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com