เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

12/01/2024

โรคที่ผู้สูงอายุควรระวัง ❗
.
??ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ประสิทธิภาพการทำงาน
ของร่างกายในส่วนต่าง ๆ เริ่มถดถอย ทำให้มี
ปัญหาสุขภาพรุมเร้าทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ
และโรคต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุควรได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตอาการ เพื่อ
เฝ้าระวังโรคและยับยั้งไม่ให้อาการของโรคอยู่
ในขั้นวิกฤติ
.
โรคอัลไซเมอร์
เกิดจากการตายของเซลล์ในสมองหรือเซลล์ใน
สมองหยุดทำงาน มักพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิด
ภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมจนผู้ป่วยไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

โรคหัวใจขาดเลือด
เกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันจนปิด
กั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เกิดภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเกิดขึ้น

โรคพาร์กินสัน
เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมอง
ทำให้การผลิตสารบางอย่างที่ชื่อว่า “โดพามีน” ลดลง
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ทำให้มี
อาการมือสั่น เคลื่อนไหวช้าลง

โรคข้อเข่าเสื่อม
เป็นโรคที่เกิดจาก ความเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณผิว
ข้อ มักพบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชาย โดยความเสื่อม
ที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ แต่จะรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com