เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

16/04/2024

Cyfra 21-1 สารบ่งชี้มะเร็ง ที่มีความจำเพาะกับมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer

 สถาบันมะเร็งชี้! ข้อมูลปี 65 คนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดวันละ 40 คน 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าปัจจุบัน “มะเร็งปอด! เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมด” อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่น PM 2.5

มะเร็งปอด มี 2 ชนิด

    มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก หรือ Non-small cell lung cancer (NSCLC) 
พบบ่อยที่สุด (85-90%) เติบโตและแพร่กระจายได้ช้ากว่ามะเร็งปอดชนิด Small cell lung cancer สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจเจอตั้งแต่ ระยะแรกสัมพันธ์กับ PM 2.5 คนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน
   มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก หรือ Small cell lung cancer (SCLC) พบไม่บ่อย (10-15%) เซลล์มะเร็งเติบโต และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรุนแรงกว่ามะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer มักพบได้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการสูบบุหรี่

 

Cyfra 21-1 

เป็นสารบ่งชี้มะเร็งที่สำคัญในมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าการใช้ Cyfra 21-1 ร่วมกับ CEA และการทำ LDCT สามารถเพิ่มความไวและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง หรือแนวโน้มการพัฒนาไปเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก ในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงได้อีกด้วย

โดยในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี จะมีระดับ CYFRA 21-1 ในซีรั่มน้อยกว่า 3.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร แต่อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสพบค่าสูงได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, ปอดบวม, โรคของระบบทางเดินอาหาร หรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com